Zásady ochrany osobných údajov (aplikácia)

Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú dôvod, rozsah a spôsob zhromažďovania, používania a sprístupňovania informácií o vás alebo sa vás týkajúcich (“osobné informácie”) správcom osobných údajov spoločnosťou ROBOT WORLD s.r.o., IČO: 49813366 so sídlom Běloveská 944, 54701 Náchod, Česká republika.

 

  1. AKÉ, AKO A PREČO ZHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVAME ÚDAJE

Právny základ pre spracovanie osobných údajov

Osobné údaje spracovávame na základe vášho nákupu zariadenia vybavenom inteligentnou technológiou a jeho zaregistrovaním prostredníctvom tejto aplikácie.

Osobné údaje získavané prostredníctvom tejto aplikácie spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením v rozhraní aplikácie a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom tejto aplikácie sme oprávnení spracovávať i v prípade, že ďalej používate aplikáciu aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornení.

Osobné údaje zadané pri založení používateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne na umožnenie prístupu, správy a vedenie používateľského účtu.

Údaje, ktoré zhromažďujeme z registrovaných zariadení

Niektoré naše zariadenia sú vybavené inteligentnou technológiou, ktorá zariadením umožňuje bezdrôtovo prenášať dáta. Naše zariadenia tieto údaje neprenášajú, ak svoje zariadenie nezaregistrujete online a nepripojíte sa k sieti Wi-Fi. Naše zariadenia vybavené inteligentnou technológiou je možné využívať aj bez prenášania dát cez Wi-Fi. Stačí, keď ich od týchto signálov odpojíte, resp. ich k nim ani nepripojíte.

Nižšie sú uvedené kategórie osobných údajov, ktoré o vás a vašom zariadení zhromažďujeme, keď svojmu zariadeniu dovolíte nám tieto údaje odosielať, a spôsob, akým tieto údaje používame.

  • Vaše kontaktné údaje (používateľské meno, e-mailová adresa, telefónne číslo);
  • Údaje o Vašom mobilnom zariadení (poloha);
  • Údaje o sieti Wi-Fi;
  • Údaje o Vašom zariadení, ktoré prostredníctvom aplikácie ovládate (ID zariadenia, …) a jeho nastavení;

Tieto údaje nijakým spôsobom nebudeme spájať s Vašou osobou, resp. s údajmi, ktoré ste nám poskytli pri nákupe zariadenia.

Účel, pre ktorý údaje zhromažďujeme

Osobné údaje získavané prostredníctvom tejto aplikácie využívame pre účely vykonávania používateľskej podpory, zlepšovanie našich služieb vrátane analýzy správania používateľov a marketingu.

Doba, po ktorú údaje zhromažďujeme

Ak nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo ak používame Vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných oznámení, budú údaje využité po dobu fungovania rozhrania tejto aplikácie.

 

  1. VAŠE VOĽBY TÝKAJÚCE SA VAŠICH ÚDAJOV

Prístup k osobným údajom, ich oprava a aktualizácia

Ohľadom svojich osobných údajov máte nasledujúce práva:

(i) právo byť informovaní o tom, ako sú osobné údaje používané,

(ii) právo pristupovať k osobným údajom, ktoré o Vás máme, a právo prenášať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, inému správcovi,

(iii) právo požiadať o opravu nepresných alebo neúplných osobných údajov, ktoré o Vás máme, bez zbytočného odkladu,

(iv) právo v určitých situáciách, napríklad keď Vaše osobné údaje už nie sú potrebné pre účel, na ktorý boli získané alebo spracované, nechať vymazať Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu a

(v) právo v určitých situáciách, napríklad keď máte výhrady o presnosti osobných údajov, dosiahnuť obmedzenie nášho spracovania Vašich osobných údajov, a to po dobu potrebnú k nášmu overeniu presnosti týchto osobných údajov.

K určitým osobným údajom, ktoré ste nám poskytli, získate prístup tým, že v aplikácii kliknete na nastavenie účtu, kde ich môžete tiež opraviť a aktualizovať. K osobným údajom, ktoré nie sú dostupné prostredníctvom aplikácie, môžete získať prístup, opravovať ich a aktualizovať tak, že nám napíšete na e-mailovú adresu uvedenú v kontaktoch. Poskytnite nám prosím čo najviac informácií o osobných údajoch, ktoré zháňate; pokúsime sa Vám pomôcť s ich nájdením.

Pokiaľ chcete inak uplatniť svoje práva alebo máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich práv, kontaktujte nás na e-mailovej adrese, ktorá je uvedená v kontaktoch.

Tiež máte právo podať sťažnosť k svojmu vnútroštátnemu orgánu na ochranu údajov, ktorým je v Slovenskej republike Úrad na ochranu osobných údajov. Ďalšie informácie o Vašich právach a o tom, ako národný orgán pre ochranu údajov kontaktovať, nájdete na adrese https://dataprotection.gov.sk/uoou/ alebo na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

 

Zber vykonávaný zariadením

Zber údajov o používaní registrovaného zariadenia môžete zastaviť tým, že aplikáciu odpojíte od signálu Wi-Fi (napríklad zmenou hesla pre pripojenie k Wi-Fi). Ak máte otázky ohľadom odpojenia zariadenia, kontaktujte nás.

 

  1. ZABEZPEČENIE A UCHOVÁVANIE ÚDAJOV

Zabezpečenie

Naša spoločnosť dbá na zabezpečenie Vašich údajov a používa fyzické, administratívne a technologické bezpečnostné prostriedky, aby pomohla ochrániť integritu a bezpečnosť všetkých osobných údajov, ktoré zhromažďujeme a zdieľame s našimi poskytovateľmi služieb.

Žiadny bezpečnostný systém však nie je neprekonateľný a nie sme schopní zaručiť 100% bezpečnosť našich systémov. Ak by boli nejaké osobné údaje, ktoré spravujeme, v dôsledku porušenia bezpečnosti zverejnené, urobíme príslušné opatrenia, aby bola taká situácia vyšetrená, a v prípadoch, že to bude vhodné, upozorníme osoby, ktorých osobné údaje mohli byť zverejnené, a v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami podnikneme ďalšie kroky. Ak si prajete zmeniť heslo alebo viete o strate, krádeži alebo neoprávnenému použitiu Vášho hesla, kontaktujte nás na našej e-mailovej adrese alebo na telefónnom čísle, uvedených v kontaktoch.

Príjemcovia osobných údajov

V rozsahu, aký je nutný pre bezproblémový chod a vylepšovanie aplikácie alebo ďalších povinností, sme oprávnení Vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. vývojárom aplikácie, poskytovateľom údržby informačného systému alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na bezproblémovom chode a vylepšovaní aplikácie či našich povinností).

Medzinárodné prenosy a poskytovanie osobných údajov tretím stranám

Naša spoločnosť môže Vaše osobné údaje spracovávať na serveroch mimo Vašu domovskú krajinu.

Naša spoločnosť môže osobné údaje prevádzať tretím stranám, a to v anonymnej forme, najmä s cieľom skvalitňovania služieb a vylepšovania zariadení. Ak osobné údaje odovzdáme ďalšiemu subjektu, urobíme adekvátne a primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že daný subjekt spracuje osobné údaje pre obmedzené a určené účely a v súlade s podmienkami na ochranu osobných údajov.

 

  1. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN

Aplikácia môže obsahovať odkazy na webové stránky tretích strán, ako napríklad Facebook, Youtube. Tieto stránky sociálnych médií môžu automaticky zaznamenávať informácie o Vašom správaní na internete, kedykoľvek navštívite webovú stránku, na ktorej je tlačidlo sociálneho média, bez ohľadu na to, či na tlačidlo kliknete. V prípade, že akýkoľvek odkaz na tieto webové stránky využijete, vezmite na vedomie, že tieto webové stránky majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a my za tieto zásady nenesieme žiadnu zodpovednosť. Než týmto webovým stránkam poskytnete akékoľvek informácie, informujte sa o ich konkrétnych zásadách.

 

  1. AKTUALIZÁCIA TÝCHTO ZÁSAD

Vyhradzujeme si právo čas od času tieto zásady ochrany osobných údajov upraviť.

 

  1. KONTAKTNÉ ÚDAJE

Kontaktné údaje na správcu osobných údajov:

ROBOT WORLD s.r.o., IČO: 49813366 so sídlom Běloveská 944, 54701 Náchod, Česká republika

E-mail: info@robotworld.sk, tel.: (+420) 777 810 810