Zásady ochrany osobních údajů (aplikace)

Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují důvod, rozsah a způsob shromažďování, používání a zpřístupňování informací o Vás nebo se Vás týkajících (“osobní informace”) správcem osobních údajů společností ROBOT WORLD s.r.o., IČO: 49813366 se sídlem Běloveská 944, 54701 Náchod, Česká republika.

 

  1. JAKÉ, JAK A PROČ SHROMAŽĎUJEME A POUŽÍVÁME ÚDAJE

Právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho nákupu zařízení vybaveném inteligentní technologií a jeho zaregistrováním prostřednictvím této aplikace.

Osobní údaje získávané prostřednictvím této aplikace zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením v rozhraní aplikace a měli jste možnost seznámit se s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím této aplikace jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále používáte aplikaci i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni.

Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez Vašeho výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

Údaje, které shromažďujeme z registrovaných zařízení

Některá naše zařízení jsou vybavena inteligentní technologií, která zařízením umožňuje bezdrátově přenášet data. Naše zařízení tyto údaje nepřenášejí, pokud své zařízení nezaregistrujete online a nepřipojíte se k síti Wi-Fi.  Naše zařízení vybavená inteligentní technologií lze využívat i bez přenášení dat přes Wi-Fi. Stačí, když je od těchto signálů odpojíte, resp. je k nim ani nepřipojíte.

Níže jsou uvedeny kategorie osobních údajů, které o Vás a Vašem zařízení shromažďujeme, když svému zařízení dovolíte nám tyto údaje odesílat, a způsob, jakým tyto údaje používáme.

  • Vaše kontaktní údaje (uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo);
  • Údaje o Vašem mobilním zařízení (poloha);
  • Údaje o síti Wi-Fi;
  • Údaje o Vašem zařízení, které prostřednictvím aplikace ovládáte (ID zařízení, …) a jeho nastavení;

Tyto údaje nijakým způsobem nebudeme spojovat s Vaší osobou, resp. s údaji, které jste nám poskytli při nákupu zařízení.

Účel, pro který údaje shromažďujeme

Osobní údaje získávané prostřednictvím této aplikace využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

Doba, po kterou údaje shromažďujeme

Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud používáme Vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení, budou údaje využity po dobu fungování rozhraní této aplikace.

 

  1. VAŠE VOLBY TÝKAJÍCÍ SE VAŠICH ÚDAJŮ

Přístup k osobním údajům, jejich oprava a aktualizace

Ohledně svých osobních údajů máte následující práva:

(i) právo být informováni o tom, jak jsou osobní údaje používány,

(ii) právo přistupovat k osobním údajům, které o Vás máme, a právo přenášet osobní údaje, které jste nám poskytli, jinému správci,

(iii) právo požádat o opravu nepřesných nebo neúplných osobních údajů, které o Vás máme, bez zbytečného odkladu,

(iv) právo v určitých situacích, například když Vaše osobní údaje již nejsou vyžadovány pro účel, ke kterému byly získány nebo zpracovány, nechat vymazat Vaše osobní údaje bez zbytečného odkladu a

(v) právo v určitých situacích, například když rozporujete přesnost osobních údajů, dosáhnout omezení našeho zpracování Vašich osobních údajů, a to po dobu potřebnou k našemu ověření přesnosti těchto osobních údajů.

K určitým osobním údajům, které jste nám poskytli, získáte přístup tím, že v aplikaci kliknete na nastavení účtu, kde je můžete také opravit a aktualizovat. K osobním údajům, které nejsou dostupné prostřednictvím aplikace, můžete získat přístup, opravovat je a aktualizovat tak, že nám napíšete na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktech. Poskytněte nám prosím co nejvíce informací o osobních údajích, které sháníte; pokusíme se Vám pomoci s jejich nalezením.

Pokud chcete jinak uplatnit svá práva nebo máte jakékoli dotazy týkající se Vašich práv, kontaktujte nás na e-mailové adrese, která je uvedena v kontaktech.

Také máte právo podat stížnost ke svému vnitrostátnímu orgánu pro ochranu údajů, kterým je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o Vašich právech a o tom, jak vnitrostátní orgán pro ochranu údajů kontaktovat, naleznete na adrese https://www.uoou.cz/ nebo na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

 

Sběr prováděný zařízením

Shromažďování údajů o používání registrovaného zařízení můžete zastavit tím, že aplikaci odpojíte od signálu Wi-Fi (například změnou hesla pro připojení k Wi-Fi). Máte-li dotazy ohledně odpojení zařízení, kontaktujte nás.

 

  1. ZABEZPEČENÍ A UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Zabezpečení

Naše společnost dbá na zabezpečení Vašich údajů a používá fyzické, administrativní a technologické bezpečnostní prostředky, aby pomohla ochránit integritu a bezpečnost veškerých osobních údajů, které shromažďujeme a sdílíme s našimi poskytovateli služeb.

Žádný bezpečnostní systém však není nepřekonatelný a nejsme schopni zaručit 100 % bezpečnost našich systémů. Pokud by byly nějaké osobní údaje, které spravujeme, následkem narušení bezpečnosti zveřejněny, učiníme příslušné kroky, aby byla taková situace vyšetřena, a v případech, že to bude vhodné, upozorníme osoby, jejichž osobní údaje mohly být zveřejněny, a v souladu s platnými zákony a nařízeními podnikneme další kroky. Pokud si přejete změnit heslo nebo víte o ztrátě, krádeži nebo neoprávněnému použití Vašeho hesla, kontaktujte nás na naší e-mailové adrese nebo na telefonním čísle, uvedených v kontaktech.

Příjemci osobních údajů

V rozsahu, jaký je nutný pro bezproblémový chod a vylepšování aplikace nebo dalších povinností, jsme oprávnění Vaše osobní údaje předávat i dalším osobám (např. vývojářům aplikace, poskytovatelům údržby informačního systému nebo dalším osobám podílejícím se na bezproblémovém chodu a vylepšování aplikace či našich povinností).

Mezinárodní přenosy a poskytování osobních údajů třetím stranám

Naše společnost může Vaše osobní údaje zpracovávat na serverech mimo Vaši domovskou zemi.

Naše společnost může osobní údaje převádět třetím stranám, a to v anonymizované formě, zejména za účelem zkvalitňování služeb a vylepšování zařízení. Pokud osobní údaje předáme dalšímu subjektu, přijmeme přiměřená a vhodná opatření, abychom zajistili, že daný subjekt zpracuje osobní údaje pro omezené a určené účely a v souladu s podmínkami na ochranu osobních údajů.

 

  1. ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN

Aplikace může obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran, jako například Facebook, Youtube. Tyto stránky sociálních médií mohou automaticky zaznamenávat informace o Vašem chování na internetu, kdykoliv navštívíte webovou stránku, na které je tlačítko sociálního média, bez ohledu na to, jestli na tlačítko kliknete. V případě, že jakýkoli odkaz na tyto webové stránky využijete, vezměte na vědomí, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a my za tyto zásady neneseme žádnou odpovědnost. Než těmto webovým stránkám poskytnete jakékoli informace, informujte se o jejich konkrétních zásadách.

 

  1. AKTUALIZACE TĚCHTO ZÁSAD

Vyhrazujeme si právo čas od času tyto zásady ochrany osobních údajů upravit.

 

  1. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

ROBOT WORLD s.r.o., IČO: 49813366 se sídlem Běloveská 944, 54701 Náchod, Česká republika

E-mail: info@robotworld.cz, tel.: (+420) 220 770 770